Інформація про науковий журнал

ISSN PRINT: 2223-5744

ISSN ONLINE: 2226-1923

Головний редактор:
Кобозєва А.А., доктор технічних наук, професор

Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні», заснований в 2011 році в Одеському національному політехнічному університеті, є міжнародним науковим виданням, яке рецензується. Основним завданням журналу є вирішення наукових та науково-практичних проблем, що лежать на стику прикладної, класичної математики та інформатики. Журнал публікує огляди та оригінальні дослідження, тематика яких включає в себе розгляд у теоретичних та експериментальних проблем.

Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні» внесений до переліку наукових фахових видань України (технічні науки) за категорією Б згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1473 від 26.11.2020 р.

В журналі публікуються статті за фахами:

121 - Інженерія програмного забезпечення,

122 - Комп'ютерні науки,

125 - Кібербезпека,

151 - Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології.

Індексування:
Index Copernicus, ICV (Index Copernicus Value) 2014: 66.39, GOOGLE ACADEMIA

Редакційна колегія

Головний редактор: Кобозєва Алла Анатолієвна, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора: Положаєнко Сергій Анатолієвич, доктор технічних наук, професор

Відповідальний редактор: Стопакевич Олексій Аркадійович, к.т.н., с.н.с., доцент

Склад редакційної колегії:

І.І. Бобок - к.т.н.Д.Джухар - PhD. (Словаччина)
А.А. Кобозєва - д.т.н., професорВ.Ф. Ложечніков - к.т.н., доцент
В.В. Любченко - д.т.н., професорВ.Д. Павленко - д.т.н. професор
В.В. Палагін - д.т.н., професорС.А. Положаєнко – д.т.н., професор
О.В. Рибальський – д.т.н., професорА.В. Соколов - к.т.н.
В.О. Сперанський - к.т.н., доцентО.А. Стопакевич - к.т.н., доцент
О.О. Фомін - д.т.н., доцент

Рецензування

Рецензування статей, що подаються для опублікування в журналі, проводиться методом подвійного незалежного анонімного рецензування. До опублікування приймаються статті, щодо яких, після необхідного доопрацювання (при необхідності) отримані позитивні відгуки обох рецензентів.


У журналі публікуються оригінальні наукові статті. Редакційна етика не дозволяє публікувати статті, щодо яких є висновок про елементи плагіату. Перевірка на плагіат (в тому числі, самоцитування) проводиться за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з урахуванням можливості перекладу з основних мов.


Інформація для авторів (оформлення)

З 1 січня 2015 року редакцією журналу введено подвійне сліпе рецензування статей, що надсилаються авторами.

Вимоги до оформлення наукових статей і повідомлень, які подаються до журналу
«Інформатика та математичні методи в моделюванні»

Редакція Журналу просить авторів ознайомитися з вимогами і дотримуватися їх при підготовці робіт, що направляються в Журнал. Відхилення від встановлених вимог затримує публікацію статті.

Статті, оформлені не за правилами, не приймаються!


1. ОБСЯГ ПУБЛІКАЦІЇ І ФОРМАТУВАННЯ

Повний обсяг (текст разом з таблицями, рисунками і підписами до них, резюме двома мовами з ключовими словами та переліком літератури) статті, яка надається, не повинен перевищувати 27000 знаків з пробілами (~13 сторінок). Матеріал для публікації необхідно подавати у форматі, який підтримується Microsoft Word, розмір паперу А4, книжкова орієнтація з полями: верхнє - 2, нижнє - 2, ліве - 3, праве - 2 см., шрифт Times New Roman – розмір 12 пт, інтервал між рядками – 1.

2. РУКОПИС:

2.1. Стаття за своєю структурою повинна мати наступні необхідні елементи:

 • заголовок статті;
 • вступ;
 • огляд літератури (аналіз досліджень і публікацій);
 • мета роботи;
 • основний розділ (з обгрунтуванням отриманих наукових результатів);
 • результат та обговорення;
 • висновки;
 • перелік літератури;
 • заголовок статті та резюме англійською мовою.

2.2. Заголовок статті:

 • УДК (код універсальної десяткової класифікації);
 • назва;
 • автори: прізвища та ініціали всіх авторів;
 • назви і поштові адреси установ, де працюють автори;
 • електронна пошта авторів;
 • резюме.

2.3. Резюме обсягом 1800+ знаків та фонтом 10 пунктів повинно містити:

 • назву статті;
 • прізвища та ініціали всіх соавторів;
 • вступне слово про тему дослідження;
 • мета наукового дослідження;
 • опис наукової та практичної значущості роботи;
 • опис методології дослідження;
 • основні результати, висновки дослідницької роботи;
 • цінність проведеного дослідження (який внесок дана робота внесла у відповідну галузь знань);
 • практичне значення підсумків роботи;
 • ключові слова (не більше 7);

2.4. Ілюстрації

Роздільною здатністю 600 dpi для рисунків і схем і 300 dpi для кольорових ілюстрацій. Можливі формати PCX, TIFF, GIF, BMP, JPEG. Усі громіздкі написи на рисунку потрібно замінити на цифрові або літерні позначення, а їхнє пояснення перенести в підпис. Допускається також використання в статті як рисунків, діаграм та графіків, так і об'єктів Microsoft Excel і Microsoft Word. Усі надписи, які зустрічаються в рисунках, виконуються шрифтом Times New Roman. Абсциса і ордината графіків повинні бути чітко позначені з визначенням розмірності шкали та величин. В процесі додрукарської підготовки для поліпшення якості графічного матеріалу або дооформления його згідно друкарських норм редакція може запросити вихідні файли. Підписи до рисунків не включати в рисунок. Невиконання даних рекомендацій може затримати друк статті.

2.5. Формули

Набираються у редакторі Mathtype (не редактор формул Word) та пронумеровані в круглих дужках. Розміри: шрифт Times New Roman Cyr звичайний 12 пт; великий індекс 7 пт, дрібний індекс 6 пт; великий символ 16 пт; дрібний символ 10 пт; мінлива курсивом; матриця вектором напівжирним; міжрядковий інтервал 150%.

2.6. Таблиці

Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки розміщують безпосередньо під таблицями.

2.7. Перелік літератури

Список літератури складається у порядку цитування, номера джерел наводяться в квадратних дужках в тексті і нумерованим списком у відповідному розділі рукопису. До списку літератури ставляться вимоги його актуалізації (використана література бажано повинна бути опублікована починаючи з 2000-го року). Список літератури оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Допускається цитування лише опублікованих і легко доступних читачеві матеріалів: статті, книги, матеріали конференцій. На авторів покладається відповідальність за коректність наведення першоджерел. Виявлення помилок в переліку літератури може бути причиною як затримки публікації так і її відхилення.

Приклади оформлення електронного документу, наукової статті, посилання на доповідь конференції, посилання на книгу:

1. Рабинович И. Антивирусные песочницы. URL: https://habr.com/ru/post/105581/

2. Арабаджи А.Ф., Стопакевич А.А., Стопакевич А.А. Разработка современного человекомашинного интерфейса в АСУТП на основе международних стандартов. Automation of Technological and Business Processes. 2017. Т.9, №4. С. 37-46. URL: https://doi.org/10.15673/atbp.v10i4.819

3. Лотоцький О.Я., Тимошенко Л.М., Єрьоменко А.І. Використання методу аналізу ієрархій для розробки системи кіберситуаційної обізнаності співробітників. Інформаційні управляючі системи та технології: Матаріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 вересня 2019 р. Одеса, 2019. С. 85-87.

4. Стопакевич А.А. Системный анализ и теория сложных систем управления. Одесса: Астропринт, 2013. 352 с.

Архів (повні тексти)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського містить зміст і тези всіх випусків журналу, а також повні тексти всіх статей у форматі PDF.

Архів статей

Том 12, № 4

Том 12, № 3

Том 12, № 1-2

Том 11, № 4

Том 11, № 3

Том 11, № 1-2

Том 10, № 3-4

Том 10, № 1-2

Том 9, № 4

Том 9, № 3

Том 9, № 1-2

Том 8, № 4

Том 8, № 3

Том 8, № 2

Том 8, № 1

Том 7, № 4

Том 7, № 3

Том 7, № 1-2

Том 6, № 4

Том 6, № 3

Том 6, № 2

Том 6, № 1

Том 5, № 4

Том 5, № 3

Том 5, № 2

Том 5, № 1

Том 4, № 4

Том 4, № 3

Том 4, № 2

Том 4, № 1

Том 3, № 4

Том 3, № 3

Том 3, № 2

Том 3, № 1

Том 2, № 3

Том 2, № 2

Том 2, № 1

Том 1, № 3

Том 1, № 2

Контакти

Головний редактор: Кобозєва Алла Анатоліївна,
Доктор технічних наук, Професор, Завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Адреса редакції: Державний університет «Одеська політехніка»
пр-т Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна

Тел.: +38 (048) 705 8506

Електронна пошта: immm.ukraine@gmail.com [написати листа]Просмотреть увеличенную карту